עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » דמי מחלה » הזכות לדמי מחלה ושיעור התשלום » עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו

ביום 5/7/2016 פורסם חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו - 2016 , לפיו עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דינה של היעדרות זו הינה כמפורט להלן :
1.      לעניין שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום.
2.      לעניין שני ימי ההיעדרות הנותרים – כדין היעדרות מפאת מחלה. לעניין עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976 , יראו את ימי העדרו לפי פסקה זו כיום השני והשלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק האמור. ימי ההיעדרות לפי פסקה זו יבואו במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס - 2000 (ראה פירוט בהמשך).

היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000, קובע כי עובד זכאי לזקוף עד 7 ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.
 
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000, קובעות כי:
1.     עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי החוק הנ"ל, ימסור הודעה למעסיקו בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות.
2.     להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות סעיף 4 שלהלן. לענין זה, "הרופא המטפל" - לרבות רופא מחליף.
3.     כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בסעיפים 1 ו-2 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה כמזכה בדמי מחלה עפ"י החוק הנ"ל.
4.     היעדרות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי החוק הנ"ל, אם היא היעדרות לצורך אחד מאלה:
א.    ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות בקשר להריון, שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, ובמקרה של הפלה - גם במשך לא יותר מ- 24 שעות מתום ביצועה;
ב.     ליווי בת הזוג לטיפולים או בדיקות כאמור בפסקה א', אף כשלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, בנסיבות שבהן תלויה בת הזוג בעזרת הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור;
ג.     נוכחות בלידה; לענין זה, "לידה" - מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה.
5.     אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד לענין חובת הודעה למעסיק על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.
ביום 13.11.2000 פורסם נוסח ההצהרה שעל העובד למסור למעסיקו על מנת שיזקוף את היעדרותו על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

הדף עודכן בתאריך 28.01.2018

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר