סכום השתתפות מעביד בהוצאות הבראה ונופש
קטגוריה ראשית » דמי הבראה » סכום השתתפות מעביד בהוצאות הבראה ונופש

סכום השתתפות מעביד בהוצאות הבראה ונופש

להלן סכום השתתפות המעביד בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה, כפי שנקבע מתוקף חוק ההסכמים הקיבוצים, התשי"ז-1957:
תקופה
הסכם קיבוצי כללי (כולל מע"מ)
 
תקופה
מגזר ציבורי
     

 6/2016 - 5/2017

 421

 6/2015 - ואילך

378

 

6/2015 - 5/2016

425

  7/2014 - 6/2015

 378

 

 6/2014 - 5/2015

 427

 7/2013 -6/2014

 374

 

6/2013 - 5/2014 

 423

7/2012 - 6/2013
371
 
6/2012 - 5/2013
420
7/2011 - 6/2012
365
 
6/2011 - 5/2012
411
7/2010 - 6/2011
351
 
6/2010 - 5/2011
395
7/2009 - 6/2010
340
 
 6/2009 - 5/2010
383
7/2008 - 6/2009
331
 
6/2008 - 5/2009
372
7/2007 - 6/2008
318
 
6/2007 - 5/2008
355
7/2006 - 6/2007
318
 
 6/2006 - 5/2007
360
7/2005 - 6/2006
307
 
6/2005 - 5/2006
347
7/2004 - 6/2005
306
 
6/2004 - 5/2005
346
7/2003 - 6/2004
306
 
6/2003 - 5/2004
351
7/2002 - 6/2003
301
 
6/2002 - 5/2003
341
7/2001 - 6/2002
285
 
6/2001 - 5/2002
325
7/2001 - 6/2002
285
 
6/2001 - 5/2002
325
7/2000 - 6/2001
282
 
6/2000 - 5/2001
320.5
7/1999 - 6/2000
276
 
6/1999 - 5/2000
315
7/1998 - 6/1999
260
 
6/1998 - 5/1999
295
7/1997 - 6/1998
245
 
6/1997 - 5/1998
280
7/1996 - 6/1997
225
 
6/1996 - 5/1997
252
7/1995 - 6/1996
200
 
6/1995 - 5/1996
225
7/1994 - 6/1995
182
 
6/1994 - 5/1995
200
7/1993 - 6/1994
165
 
6/1993 - 5/1994
180
7/1992 - 6/1993
148
 
6/1992 - 5/1993
161
7/1991 - 6/1992
126
 
6/1991 - 5/1992
140
7/1990 - 6/1991
105
 
6/1990 - 5/1991
115
 
 
 
7/1989 - 6/1990
90
    
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, חלות מכח צו הרחבה הניתן מפעם לפעם, על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט –
 
(1)  מעבידים ועובדים שלגביהם נקבעה השתתפות אחרת בדמי הבראה או תשלום לקופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם קיבוצי; 
(2)  עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם; 
(3)  עובדי "המשקם" חברה לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ; 
(4)  עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות הציבורי; 
(5)  עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי. 

הדף עודכן בתאריך 14.10.2015

עולם העבודה - דיני עבודה
דוא"ל: sec@hilaporat.co.il
http://www.hilaporat.co.il/