עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » עבודת נשים » זכויותיה של עובדת לאחר חופשת לידה » זכויותיה של עובדת לאחר חופשת לידה

זכויותיה של עובדת לאחר חופשת לידה

לילך, מנהלת חשבונות במרפאת שיניים מזה שלוש שנים, ילדה לאחרונה והיא שוהה כעת בחופשת לידה. מעסיקה של לילך מעונין לדעת מהן זכויותיה של לילך עם חזרתה מחופשת הלידה?
 
תשובה
להלן ריכוז זכויותיה של עובדת עם חזרתה מחופשת לידה:
 
זכות להעדר מהעבודה - לאחר חופשת הלידה  
 
1.   בעקבות מצב רפואי הקשור ללידה
עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום  6 חודשים מאותו יום - אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר. דין היעדרות זו כדין היעדרות מפאת מחלה.
 
חל איסור על מעסיק לפטר עובדת בתקופת היעדרות זו, וכן ליתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו. בנוסף, במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורין לא תבוא תקופה זו בחשבון.
 
2.   הארכת חופשת לידה שלא בתשלום
2.1     עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה, וחלק של חודש לא יבוא במניין. אך ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידי העובדת על פי החוק על 14 שבועות בתוספת הארכות.
 
תקופת עבודה רצופה = גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה.
 
הזכות לחופשה ללא תשלום מוענקת גם להורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, ולהורה מאמץ.
2.2     העדרה של עובדת בתקופה זו דינה כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.
2.3     עובדת שנעדרה מעבודתה כאמור לעיל והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודתה כאמור, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה יותר מ- 4 שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.
2.4     חל איסור על מעסיק לפטר עובד/ת בתקופת היעדרות זו, וכן ליתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו. במנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא תבוא תקופת החופשה ללא תשלום מכוח החוק.
2.5     הזכות של עובד להאריך חופשת הלידה שלא בתשלום
2.5.1 חלה בשינויים המחויבים גם על עובד ובלבד שנתקיים אחד מאלה:
—    בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני תחילת ההיעדרות מהעבודה.
—    הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
2.5.2 על העובד מוטלת חובת הודעה על כוונתו להיעדר מהעבודה כאמור, כמפורט בתקנות ספציפיות לענין זה.
2.6     אם נעדר אחד מבני הזוג תקופה קצרה יותר מזו שהיה זכאי להעדר, רשאי בן זוגו להעדר מהעבודה למשך יתרת התקופה האמורה, בתנאי סעיפי החוק.
 
3.   בעקבות הנקה
עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה ועד תום שישה חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בהתקיים כל אלה:
3.1     העובדת הודיעה למעסיקה שהיא מניקה.
3.2     העסקתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה.
3.3     מעסיקה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
3.4     העובדת אינה זכאית לחופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה מכוח החוק.
היעדרה של עובדת לפי פיסקה זו דינה כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.
 
איסור פיטורים לאחר חופשת לידה / היעדרות מעבודה לאחר חופשת לידה בעקבות מצב רפואי / היעדרות מהעבודה לאחר חופשת לידה בגין חופשה ללא תשלום שנלקחה לפי החוק:
1.   חל איסור על מעסיק לפטר עובדת במשך תקופה של 60 יום לאחר תום חופשת הלידה / לאחר ימי היעדרות מהעבודה לאחר חופשת לידה בעקבות מצב רפואי / לאחר תום ימי ההיעדרות של עובד בעקבות פיצול חופשת לידה של אשתו או לאחר תום חופשת לידה של אב (בהתאם לסעיף 7(ג2) לחוק עבודת נשים). כמו כן - חל איסור לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות אלו.
 
במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות הנ"ל.
דהיינו, מעסיק יוכל לפטר עובד/ת רק לאחר שחלפו 60 ימים מיום שתמה ההיעדרות, כאמור לעיל, ובמתן הודעה מוקדמת לפיטורים בהתאם להוראות החוק בענין הודעה מוקדמת (או תמורתה הכספית), ללא אפשרות חפיפה בין שתי התקופות.
 
2.   בתקופות הנ"ל המעסיק יכול לפנות בבקשה לקבלת היתר לשר התעשיה המסחר והתעסוקה. השר לא יתן היתר לפיטורים אלא אם שוכנע כי מתקיימים כל אלה –
2.1     הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות.
2.2     עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק.
3.   חל איסור על מעסיק לפטר עובד או עובדת במשך 60 יום לאחר תום הארכת חופשת לידה שלא בתשלום/היעדרות מתום חופשת הלידה ועד לתום 6 חודשים מיום הלידה עקב הנקה (בתנאי החוק), שנלקחה לפי החוק. כמו כן - חל איסור לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, ובמנין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו תקופות אלה. במקרה זה - מעסיק יכול לקבל היתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה. השר לא יתן היתר אם הפיטורים הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור.
4.   "פיטורים" = לרבות אי חידוש חוזה לתקופה קצובה, של 12 חודשים או יותר או של פחות מ – 12 חודשים אך שהאריך או שחידש העסקה קודמת.
5.   הגבלת הפיטורים הנ"ל חלה גם על הורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים.
 
שעת הנקה
סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום, שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה, כנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך. 
 
לענין זה, יש לציין כי אין כיום דרישה בחוק כי בתקופה זו העובדת תניק את הילד. הכוונה היא, ללא כל קשר להנקה, כי האם העובדת תוכל להתמסר לטיפול ברך הנולד ועם זאת להמשיך בעבודתה הסדירה, בניכוי שעת עבודה אחת, וזאת במשך תקופה של 4 חודשים מתום תקופת חופשת הלידה ובלבד שהיא עובדת, כאמור, במשרה מלאה.
 
כמו כן, יש לציין, כקבוע בסעיף, כי ההיעדרות המותרת על פי סעיף זה היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה של העובדת.
 
עבודת לילה ועבודה במנוחה שבועית
עובדת ששבה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה או במנוחה שבועית, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם כן הסכימה לכך בכתב. הגבלה זו לא תחול על סוגי מקומות עבודה, שקבע השר בתקנות, או על עבודות ותפקידים לפי סעיף 2(ג) לחוק. לענין זה, "עבודת לילה" = עבודה ששתי שעות ממנה לפחות, הן בתחום שבין 22:00 ל-6:00.
 
במקומות העבודה שבהם לא חל איסור זה:
(1)  בשירותי המדינה שפירט שר העבודה בתקנות, לאחר שנוכח, כי עבודת לילה של עובדת בשירותים אלה היא חיונית למדינה ואינה עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האשה;
(2)  במקום שמטפלים בחולים או בנכים, במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים;
(3)  בעיתונות, להוציא הדפסת עיתונים;
(4)  בבתי אוכל, בבתי מלון, בבתי קפה ובתי עינוג כמשמעות שעשועים ציבוריים בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935;
(5ׂׂ)   בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים;
(6)  בתפקידי הנהלה, או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשאין העבודה עבודת כפיים;
(7)  כשתנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיקה כל פיקוח על הזמן שבו נעשית העבודה;
(8)  בשירותי תעופה וים;
(9)  בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או בוועידות
בין-לאומיות.
 
התפטרות לצורך טיפול בילד
סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה, לענין חוק זה, כפיטורים. לפיכך, לשם בחינת זכאות העובדת לפיצויים, יש לבחון, בעת ההתפטרות עצמה, האם מדובר בהתפטרות לשם טיפול בילד.

הדף עודכן בתאריך 14.10.2015

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר