עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה
קטגוריה ראשית » ביטוח מנהלים וקה"ל » צו הרחבה חדש בדבר פנסיית חובה לכל העובדים והמעבידים בישראל

צו הרחבה חדש בדבר פנסיית חובה לכל העובדים והמעבידים בישראל

ביום 7.9.2010 נחתם הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון (להלן – ההסכם), אשר תיקן חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 19.7.2007 המחייב מעבידים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה.
 
ביום 27.9.2011 פורסם ברשומות צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה (להלן – צו ההרחבה) אשר ביטל את צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 30.12.2007 והרחיב את תחולת הוראות ההסכם על כל העובדים והמעבידים בישראל.
 
להלן עיקרי צו ההרחבה:
 
תחולת הצו
1. הצו יחול על כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה. 
 
2. הצו לא יחול על:
2.1 עובד המבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו מכוח הסכם לביטוח פנסיוני (הסכם לביטוח פנסיוני = עפ"י הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין) שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים שלהלן ובכפוף לסייגים המפורטים בהם:
 
2.1.1 שיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות לקרן פנסיה, הוא לפחות 17.5% משכרו. מובהר כי על עובד שמעבידו מחויב לבטחו בהסדר פנסיה מיטיב, שתחילת ההפרשה על פי ההסדר האמור חלה במועד מאוחר יותר ממועדי תחילת ההפרשה המפורטים בהמשך סקירה זו, יחול האמור בצו זה בתקופה שעד להחלת יישומו של הסדר הפנסיה המיטיב.
* הערה: סעיף זה יימחק ביום 1.1.2014 ובמקומו יבוא: לא יראו בשיעור הפרשות לקופת גמל, הנמוך מ-17.5% משכר העובד, כהסדר פנסיה מיטיב. מובהר כי על עובד שמעבידו מחויב לבטחו בהסדר פנסיה מיטיב, שתחילת ההפרשה על פי ההסדר האמור חלה במועד מאוחר יותר ממועדי תחילת ההפרשה המפורטים בהמשך סקירה זו, יחול האמור בצו זה בתקופה שעד להחלת יישומו של הסדר הפנסיה המיטיב.
 
2.1.2 הסדר ביטוחי הכולל (לרבות באופן נלווה או כנספח) גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים, ובלבד ששיעורי ההפרשה הם לפחות 5% עובד ו-5% מעביד לתגמולים, ו-5% מעביד לפיצויים.
* הערה: סעיף זה יימחק ביום 1.1.2014.
 
2.1.3 שיעור הפרשות של לפחות 11.5% משכר העובד (5.5% תגמולי עובד ו-6% תגמולי מעביד) או הסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה.
במקרה כזה תחול על המעביד חובת העברת רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בהמשך סקירה זו. לגבי עובד שב-1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, העברת רכיב פיצויי הפיטורים תחל ביום 1.1.2008.
* הערה: סעיף זה יימחק ביום 1.1.2014.
 
2.1.4 הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם) כך ששיעור ההפרשות הוא לפחות 10% מהשכר (5% עובד ו-5% מעביד).
במקרה זה תחול על המעביד חובת העברת רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים בהמשך סקירה זו. לגבי עובד שב-1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, העברת רכיב פיצויי הפיטורים תחל ביום 1.1.2008.
* הערה: סעיף זה יימחק ביום 1.1.2014.
 
2.1.5 פנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה וכיסויים למקרה מוות ונכות המשולמת ע"י המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל), ובלבד שמדובר בהסדר מטיב על ההסדר הקבוע בצו זה.
 
2.2 עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה, למעט קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי.
 
2.3 מי שטרם מלאו לו 20 שנים (באישה) ו-21 שנים (בגבר). בהגיע העובד/ת לגיל האמור יחולו עליו/ה הוראות הצו, תוך שתילקח בחשבון לעניין חישוב תקופת ההמתנה תקופת עבודתו/ה טרם הגיעו/ה לגיל האמור.
 
תחילת ביצוע ההפרשות
המועד הקובע הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים.
 
1. עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו (להלן - תקופת המתנה). החל מיום 1.1.2008 ועד ליום 31.12.2008 ובתקופה זו בלבד, תהא תקופת ההמתנה בת 9 חודשים.
 
2. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו בשיעורים הנקובים בטבלת שיעורי ההפרשות שבהמשך סקירה זו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק (ללא תקופת המתנה).
 
3. עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008. כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה ויותר ב-1.1.2009, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2009.   דוגמה - עובד שב-1.2.2008 מועסק 9 חודשים, יהיה זכאי לביצוע הפרשות בגינו החל מיום 1.2.2008 וכך הלאה עד ליום 31.12.2008. עובד שביום 1.2.09 ואילך, מועסק 6 חודשים, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות בגינו, החל מיום 1.2.2009 ואילך.
 
ההסדר הפנסיוני
· הביטוח הפנסיוני יהיה בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות (באותה קופה או בקופה אחרת).
· העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו, שתינתן כדלקמן:
* מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של צו זה - לכל המאוחר ב-1.2.2008.
* מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם מועד כניסתו לתוקף של צו זה – 60 יום לפני מועד זכאותו.
* מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו לתוקף של צו זה - 60 יום מיום תחילת עבודתו.
· אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו כדי לדחות את מועד זכאותו.
· אם בפרק הזמן הנ"ל לא הודיע העובד על בחירתו – הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה (קרן פנסיה שאושרה לאחר 1.1.1995 המעניקה לעמית עפ"י תקנונה זכות לקצבת זיקנה, קצבת שארים וקצבת נכות).
· לעובד שמורה הזכות לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), התשס"ה-2005.
 
בסיס השכר שיש לבטחו ושיעורי ההפרשה
חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו, כשהתקרה היא השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי כפי שיעודכן מעת לעת (נכון לינואר 2014 – 9,089 ₪).
 
שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:
 
החל מיום
הפרשות המעביד
הפרשות העובד
הפרשות המעביד לפיצויים
סה"כ עובד ומעביד
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
1.1.2014
6%
5.5%
6%
17.5%
 
תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים
תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי הוראות הצו יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.
 
אין בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.
 
ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרים הבאים:
· מקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד (אירוע מזכה = מוות, נכות, או פרישה בגיל 60 ויותר).
· אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
 
השלמת פיצויי פיטורים
1. מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה הנ"ל או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל-8.33% מרכיבי השכר שבגינם מפריש המעביד לקופת גמל, לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, יהיה רשאי להודיע בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים", בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ובתנאים המפורטים בצו, אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט לעיל.
 
2. מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים.
 
3. בחר המעסיק בהחלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקצבה, ככל שהופרשו, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה.
 
4. בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד הזכאי את יתרת חוב הפיצויים, בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור (על חשבון פיצויי פיטורים), והן בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים.
 
5. לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את השלמת הפיצויים במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים.
 
עובד שלא יהיה זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בתת נושא זה.
 
הערות כלליות
· אין בצו זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכויות העובדים עליהם חל הסדר פנסיה מיטיב (לרבות הסכם ו/או הסדר אחר, ובכלל זה הסכם קיבוצי כללי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או צו הרחבה ו/או דין) ובלבד שמעוגן בו הסדר פנסיוני המיטיב על ההסדר הפנסיוני הקבוע בצו זה.
 
במקרה בו שיעורי ההפרשות לתגמולים (חלק העובד וחלק המעביד) נמוכים מהשיעורים הנקובים בטבלה, ההגדלה של שיעורים אלה, תעשה בהתאם לשיעורים ולמועדים המפורטים בטבלה. כך גם במקרה שבו שיעור ההפרשות לפיצויי פיטורים נמוך מהקבוע בטבלה.
 
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור, במקרה בו בהסכמי העבודה החלים על המעביד ישנה חובת הפקדה לתגמולים ואין חובת הפקדה לרכיב פיצויי פיטורים, תחול על המעסיק, מהמועד הקובע או לאחריו, החובה להעביר את רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם לשיעורים, למועדים ולשכר המפורטים לעיל.
· אין בצו זה כדי לפגוע ו/או לגרוע ו/או למעט מזכותו של מי שמופרשים בגין רכיבי שכרו שאינם פנסיוניים, כספים לקופת גמל בשיעור של 5% חלק עובד ו-5% חלק המעביד ו/או כל שיעור אחר ו/או מי שמופרשים בגין שכרו כספים לקרן השתלמות ו/או לקופת גמל לעצמאים ו/או לכל ביטוח אחר שאינו ביטוח פנסיוני.
· מעביד המחויב לבטח את עובדיו בהסדר פנסיוני מיטיב אחר, ואשר לא ביטח את עובדיו כמתחייב ממנו, לא יהיה בהוראות צו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בחובתו ליישום ההסדר הפנסיוני המיטיב ובהתאם לקבוע בו.
 
זכויות העובדים לפנסיית זקנה, נכות ושאירים
זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה, תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד, ובהתאמה בחוזה הביטוח, לפי הוראות הממונה ולפי הוראות צו זה.
 
הבהרות נוספות
סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), קובע כי הוראות אישיות בהסכם קיבוצי הן חלק בלתי נפרד מחוזה העבודה של כל עובד ועובד. על פי סעיף 20 לחוק, הוראות אלה אינן ניתנות לויתור. בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבע לא אחת כי חובת העברת כספים לקרן פנסיה נמנית עם ההוראות האישיות בהסכם עבודה ולפיכך מהווה חלק מהסכם העבודה האישי של כל עובד ועובד.
 
כלומר, מעביד ו/או עובד עליהם חל צו ההרחבה מחויבים בהפרשות ללא יכולת להתנות על הוראות הצו ו/או יכולת לוותר על הזכויות המוענקות מכוחו לעובד. חובת העברת חלקו של העובד בהפרשות על פי הוראות הצו חלה על המעביד.
 
לפיכך, נראה כי מעביד אשר לא יקיים את הוראות הצו עלול למצוא עצמו במצב בו העובד ו/או שאריו ו/או יורשיו יוכלו לתבוע ממנו את מה שנגרע ממי מהם בעקבות אי קיום הוראות הצו, ולרבות – הכספים שלא הופקדו (נטו) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אובדן רווחים בקופת הגמל כתוצאה מאי ההפרשה במועד, זכויות הפנסיה (שלא התגבשו כתוצאה מאי ההפרשה), פנסיית נכות/שאירים במקרה של אירוע מזכה וכיוצ"ב (לעניין זה ראו דב"ע נג 8-6 טלמור נ. מדינת ישראל, פד"ע כו 535 וכן ע"ב 5525/05 דניאל מונטיא נ. איי.אס.אס משמורת בע"מ, מיום 29.10.2007).
 
מדובר בהיקף חשיפה רחב מאוד.
 
כמובן שגם מעביד שיבטח רק חלק מהשכר שיש לבטחו על פי הוראות הצו, יהיה חשוף לתביעות כאמור לעיל, בגין החלק היחסי של השכר שלא בוטח.
 
בתע"א 2390/09 רחל משראקי נ' עמגל יצור כימיקלים (1989) בע"מ ואח' (ניתן ביום 7.8.2011, בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, ע"י מותב בהרכב כב' השופט י' כהן ונציגי הציבור מר זיכרמן ומר אבדור), נדונה תביעתה של אלמנת עובד אשר הועסק בחברה הנתבעת, לתשלום פיצוי בגין נזקיה, מאחר והנתבעת לא ביטחה את המנוח מיום תחילת עבודתו אצלה.
 
בית הדין קבע כי הנתבעת הינה חברה בענף התעשייה אשר חלים עליה ההסכמים הקיבוציים בענף זה וכמו כן צווי ההרחבה. צו ההרחבה בענף התעשייה מטיל אחריות על כלל המעבידים בענפי התעשייה בישראל, אשר מעסיקים למעלה מ-20 עובדים, לבטח את כל עובדיהם מתחילת עבודתם, בביטוח פנסיוני מקיף.
 
החובה לשלם לקרן הפנסיה, כעולה מצו הרחבה, הינה חובה המקימה זכות תביעה בגין אי ביצוע התשלומים לקרן הפנסיה. בהתאם להוראות צו ההרחבה היה על הנתבעת לבטח את המנוח בביטוח פנסיוני מקיף מתחילת עבודתו בשירותה ולהפריש עבורו כספים עבור רכיבים פנסיוניים.
 
אין ספק כי אי תשלום דמי הגמולים כמתחייב על פי צו ההרחבה מהווה הפרת חוזה העבודה בין הצדדים, המקימה לתובעת זכות לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה עקב אי ביטוחו של בעלה המנוח החל מתחילת עבודתו. בית הדין קבע כי יידרש לשאלת הערכת הנזק שנגרם לתובעת כתוצאה ממחדל זה לאחר קבלת חוות דעת אקטואר (אלא אם הצדדים יגיעו לחישוב מוסכם).
 
הערה
תשומת לבכם בנוסף לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, אשר בתוקף מיום 19.6.2012, המטיל בתנאים מסויימים עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות בגין הפרת הוראת חיקוק וכן מטיל בתנאים מסויימים אחריות אזרחית ופלילית על מזמין שירות.

הדף עודכן בתאריך 04.02.2013

הדפסה  
 שלח לחבר
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 08-9313080
בולסטאר בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר