עמוד הבית
פרופיל משרד
דוגמאות לחוזי עבודה
ימי עיון והשתלמויות
דיני עבודה-המדריך המלא
קישורים
ייעוץ
פורסם בעיתונות
העסקת עובד במשק בית
טפסים דיני עבודה
ספר חוזים והסכמים
צור קשר
חיפוש
קטגוריות
רישום לעדכונים
קוד אבטחה
קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לאמור בו.
כניסת משתמשים
שם משתמש:
סיסמה:
משתמש חדש ?
שכחת סיסמה ?
» משרד התמ"ת
» היתר לפיטורי עובד במילואים - ועדות תעסוקה
» בתי הדין לעבודה
» המוסד לביטוח לאומי
» רשות המיסים
» שירות התעסוקה

תנאי שימוש ותקנון אתר עולם העבודה

אתר עולם העבודה (להלן – האתר) הינו אתר אינטרנט המכיל מידע ושירותים (להלן – המידע) בתחום דיני עבודה ושכר. האתר בבעלות עו"ד הילה פורת (להלן – הילה). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. המשתמש מאשר בזאת כי כניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים או כפי שיהיו מעת לעת.
 • למשתמש לא יהיו כל זכויות ו/או בעלות על מידע כלשהו המצוי באתר. הסכם זה הוא הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר, כולל כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר וכו' יוותרו בכל עת בבעלות הילה.
 • כל המידע המצוי באתר הינו רכושה של הילה. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל כל חלק מן המידע, בכל דרך שהיא ללא הסכמתה המפורשת של הילה. האתר והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים והם מיועדים לשימוש פרטי בלבד של המשתמש ולא לשימוש מסחרי.
 • המשתמש מחוייב להשאיר את המידע בנוסחו המקורי ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה במידע.
 • הילה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה לאמינות ודיוק המידע. במידה ויתגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, יש להודיע על כך להילה כדי שתוכל לתקנו.  בכל מקרה בו תתגלה סתירה בין המידע באתר לבין נתונים המופיעים בפרסומים רשמיים או מקוריים, יחשב החומר בפרסומים הרשמיים ו/או המקוריים כנכון.
 • האתר כולל, בין היתר, חומרים נוספים, כגון: מודעות, פרסומות, תגובות, ופניות של משתמשים שונים ושל גופים משפטיים שונים (להלן – חומרים נוספים). אין הילה אחראית לתוכן של החומרים הנוספים, ו/או לניסוחם ו/או לאמיתות ודיוק החומרים הנוספים, כולם או חלקם.
 • המשתמש מסכים ומאשר בזאת שהילה ו/או חברת LSH Vision Ltd (להלן - החברה) ישלחו אליו הצעות ו/או מידע לגבי מוצרים ו/או שירותים עסקיים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הפקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת מסר קצר, בהתאם לפרטיו כפי מסר באתר. בנוסף, המשתמש מאשר שהסכמתו לתקנון זה מבטלת הודעות קודמות שלו, באם היו, בדבר אי רצונו לקבל הצעות ו/או מידע כאמור לעיל בסעיף זה.
 • הילה מדגישה בזאת והמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמידע באתר אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותו כמיועד לכך, ולפני הסתמכות על המידע באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע לתועלת הציבור וכל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך.
 • האחריות לבדיקת נכונותו ודיוקיו של המידע באתר הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהילה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והילה לא תשא באחריות כלשהי בעניין.
 • הילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 • האתר מכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים באינטרנט (להלן -  מקורות מידע שונים) ומהם. אם לא נאמר אחרת על ידי הילה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי הילה לגבי אותם מקורות מידע שונים.
 • המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות שימוש אשר הילה תפרסם מעת לעת בכל הנוגע לשימוש במידע באתר. נוסף על האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר בין בתמורה ובין שלא בתמורה ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הילה.
 • הילה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או כאשר הפריע המשתמש  לפעילותו התקינה של האתר. בלי לגרוע מן האמור לעיל ו/או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, הילה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שינקטו נגדה צעדים.
 • אין הילה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, הילה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר ידרש ממנה על פי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות באתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של הילה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה או אינו מתאים מכל סיבה שהיא להופיע באתר.
 • המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את הילה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לה, שינבעו כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, ו/או במידע בו.
 • הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט ברחובות. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
כל הזכויות שמורות להילה פורת, עו"ד
טל: 072-2570600
סימפלי סמארט בניית אתרים
עמוד הבית מאמרים צור קשר